2023: podpora budování karavanových stání (štelplaců)

Komentářů:

2

Aktualizace 16.3.2023: přidány podrobnosti o podpoře v kraji Vysočina a Ústeckém kraji

Podpora karavanistů pokračuje v neztenčené míře i do roku 2023 – příslib lepších časů se objevil v jasné formě již před rokem, viz článek Ledy se lámou – karavanová stání s veřejnou podporou!. A s potěšením je nutné konstatovat, že podpora ve formě dotačních titulů nepoleví ani příští rok. Spíše naopak, balík peněžních prostředků bude ještě objemnější.

 1. Stále otevřené programy
  1. Liberecký kraj – Infrastruktura cestovního ruchu – Karavanová stání pro roky 2023 – 2024
 2. Programy, kde byl již příjem žádostí zastaven
  1. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckem kraji 2023
  2. Kraj Vysočina: Infrastruktura cestovního ruchu 2023
  3. Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji
  4. Olomoucký kraj – 12 01 04 Podpora rozvoje cestovního ruchu
  5. Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje – Karavanová stání 2023
  6. Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji
  7. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji
  8. Celá ČR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
  9. Jihočeský kraj – Podpora cestovního ruchu, opatření č.4
  10. Podpora kempování v Moravskoslezském kraji

Zkraje roku 2023 je tak možnost podat žádost o dotaci na výstavbu karavanových stání či zkvalitnění infrastruktury kempu hned v několika krajích – devět krajů už programy vypsalo, jeden se na vyhlášení dotačního titulu připravuje. Zatím jediný kraj, a to Zlínský, žádný takový program nepřipravuje a vyloučil, že by v roce 2023 k vypsání došlo. Vypadá to, že podpora karavanových stání dosáhne částky několika desítek milionů korun – a to je teprve začátek roku.

Upozornění – stejné informace přináší i tento článek na webu Asociace kempování a karavaningu. Zájemci na stránkách Asociace najdou podrobnou příručku týkající se problematiky výstavby těchto míst i přehled dodavatelů technologie. Přiručka je zde ke stažení zdarma (a to včetně ukázek řešení).

Celá ČR Jihočeský krajLiberecký krajKrálovohradecký krajPardubický
kraj 
Moravskoslezský
kraj
 
Plzeňský krajOlomoucký krajJihomoravský
kraj
Ústecký krajkraj Vysočina
příjem žádostí
od – do 
30.11.2022
13.1.2023
17.1.2023
31.1.2023 
2.1.2023
30.6.2023 
2.1.2023
9.2.2023 
2.1.2023
31.1.2023 
2.1.2023
11.1.2023
30.1.2023
23.2.2023
18.1.2023
15.2.2023
13.2.2023
28.2.2023
27.3.2023
2.5.2023
27.3.2023
3.4.2023
alokovaná částka
tisíce Kč 
37 8004 0002 5002 3208 000 6 5008 000 6 1003 00012 677500
dotace min-max
tisíce Kč 
10 00020 – 400100-50050 – 60050 – 300    100 – 50070 – 1 000100 – 500100-500300-2 00010-100
max. podíl
na nákladech % 
50%50 – 70%70%50%70%    70%    80%50%50-60%70%50%
realizace
 od -do    
30.11.20232.1.2023
30.9.2024
1.1.2023
31.12.2024
1.1.2023
30.11.2024
1.1.2023
30.6.2024  
1.1.2023
30.6.2024  
1.1.2023
30.6.2024
1. 1. 2023
31. 12. 2023
1. 1. 2023
31. 12. 2024
1.12.2022
31.12.2024
1.1.2023
31.12.2023
více informací    zdezdezdezdezdezde    zdezdezdezdezde
*) zatím neschváleno, předběžné informace, mohou se změnit
**) dotační program pro Ústecký kraj byl schválen, ale zatím nemá své vlastní stránky

Stále otevřené programy

Liberecký kraj – Infrastruktura cestovního ruchu – Karavanová stání pro roky 2023 – 2024

Příjemci podpory: Obce Libereckého kraje, v jejichž katastru již není vybudované či aktuálně budované
karavanové stání a zároveň jsou vzdálené minimálně 10 km od již vybudovaného
nebo aktuálně budovaného karavanového stání.

Podporováno: Podpora vybudování karavanových stání, a to pořízením servisní technologie pro obytná vozidla (obytný automobil nebo obytný přívěs = karavan), která zahrnuje výlevku chemických WC, výlevku na šedou vodu, elektrickou a vodovodní přípojku, a případně další vybavovací prvky karavanového stání, a potřebnými souvisejícími terénními úpravami.
Parametry karavanového stání:

 • Minimální velikost stání je stanovena pro dva obytné automobily
  nebo obytný přívěs (minimální rozměr jednoho místa, tj. pro jedno
  obytné auto je minimálně 9 x 5 m a pro obytný přívěs 18 x 5 m).
 • Obslužné komunikace by měly mít šířku min. 5,5 m nebo
  s vyhýbacími výklenky
 • Karavanové stání by se mělo nacházet na rovině

Programy, kde byl již příjem žádostí zastaven

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckem kraji 2023

Příjemci podpory: Obce Ústeckého kraje a certifikované destinační společnosti působící v Ústeckém kraji.

Typy podporovaných projektů: odstavná parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav. Pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy. Minimální velikost stání je stanovena pro dvě obytná auta nebo přívěs (minimální rozměr jednoho místa, tj. pro jedno obytné auto je 9 x 4 m a pro obytný přívěs 16 x 4 m).

Kraj Vysočina: Infrastruktura cestovního ruchu 2023

Příjemci podpory: obce na území Kraje Vysočina, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti cestovního ruchu, podnikatelé působící v oblasti cestovního ruchu, Spolky, ústavy a nadace působící v oblasti cestovního ruchu, církevní právnické osoby působící v oblasti cestovního ruchu a obecně prospěšné společnosti působící v oblasti cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů: obnova, rozšiřování a budování servisních bodů pro karavany v rámci stání pro karavany, kempu nebo samostatně v blízkosti turistických cílů, ubytovacích nebo stravovacích zařízení

Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji

Příjemci podpory: fyzické podnikajíc i právnické osoby, včetně obcí, vlastníci vhodných pozemků či osoby mající takové pozemky v užívání

Typy podporovaných projektů:

 • vybudování nového karavanového stání,
 • rozšíření existujícího stání,
 • vybudování servisní stanice/místa

Pozor – poměrně vysoký podíl dotace, vysoká částka i příznivé podmínky, zaměření pouze na karavanová stání!

Olomoucký kraj – 12 01 04 Podpora rozvoje cestovního ruchu

Příjemci podpory: fyzická osoba, NNO, obec, svazky obcí; právnická osoba

Typy podporovaných projektů :

 • rozšiřují a zkvalitňují infrastrukturu cestovního ruchu v dané lokalitě
 • podporují rozvoj cykloturistiky, vyjma budování a oprav pásového cykloznačení
 • podporují rozvoj kempů a jejich kapacity
 • budují a rozšiřují nabídku stellplatzů
 • podporují dostupnost a bezbariérovost atraktivit cestovního ruchu
 • podporují rozvoj agroturistiky a gastroturistiky
 • podporují rozvoj vodní turistiky
 • podporují rozvoj a obnovu naučných stezek
 • podporují prorodinná opatření v oblasti cestovního ruchu
 • jsou atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu
 • nabízejí konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu
 • nabízejí potřebné pracovní příležitosti zejména v ekonomicky slabých oblastech.

Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje – Karavanová stání 2023

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty podnikající alespoň 1 rok před datem podání žádosti o poskytnutí dotace, obce a svazky obcí Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, církevní právnické osoby

Typy podporovaných projektů : vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně vybavení servisní technologií a terénních úprav

Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Příjemci podpory:

 • Obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí
 • Fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu podpory (dotační program je určen i pro turistická informační centra)

Typy podporovaných projektů:

 • Vybudování karavanových stání (tzv. stellplatz) pro obytná vozidla – včetně pořízení servisní technologie (tj. výlevku chemických WC, elektrickou a vodovodní přípojku a další vybavení karavanového stání). Karavanové stání (tzv. stellplatz) – je určeno pro krátkodobé stání obytných vozidel, jehož součástí je servisní stanice Výstupem projektu je dokončená realizace projektu karavanového stání a / nebo jeho doprovodného vybavení

Mimo tuto aktivitu je v rámci dotačního titulu podporováno i budování infrastruktury pro cyklisty

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.
 • V případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Veřejná stanoviště pro obytné automobily (tzv. stellplatz), vybudování, rekonstrukce a modernizace veřejných kempů a koupališť (biotopů), veřejné sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

Mimo tuto aktivitu jsou v rámci dotačního titulu podporovány i další aktivity, doprovodná infrastruktura, značení a pod. Podrobnosti lze nalézt na stránkách programu.

Celá ČR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury

V rámci oblasti Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu (6) je možné zažádat o dotaci na budování/modernizace doprovodné a sportovně rekreační infrastruktury v kempech, tábořištích, uznatelné jsou tedy i výdaje na realizace infrastruktury (mobiliář) pro stání karavanů (výpusť odpadních vod, sloupky na vodu a chem. WC, sloupky na odpadní vodu, apod).

Upozornění: záběr tohoto titulu je mnohem širší a tedy alokovaná částka není zdaleka určena jen pro stání v kempech, to je jen jedna z mnoha podporovaných aktivit.

Příjemcem podpory mohou být podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

Jihočeský kraj – Podpora cestovního ruchu, opatření č.4

Příjemci podpory: obce a svazky obcí Jihočeského kraje, fyzické a právnické osoby podnikající – působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji , právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání – působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji, organizace zřizované obcemi či státem.
Subjekty neziskového charakteru mají nárok na dotaci až 70% z uznatelných nákladu, subjekty působící na ziskovém základě pak max. 50% celkových výdajů projektu.

Podporováno: budování karavanového stání a pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro obytné automobily a obytné přívěsy na území měst a obcí v turisticky zajímavých lokalitách. V rámci projektu zaměřeném na podporu budování karavanového stání musí minimálně dojít k pořízení výlevky chemických WC a odpadních vod, být zřízeno připojení ke zdroji pitné vody, popř. elektrické energie, realizace terénních úprav (pokud jsou nutné) a správa karavanového stání (odpadkové koše, kontejnery, úklid).

Podpora kempování v Moravskoslezském kraji

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory jsou vlastníci pozemků vhodných k vytvoření stellplatzů a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňující stání karavanům, obytným automobilům, apod.
 • Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Pro účely dotačního programu se pod pojmem karavanové stání rozumí místo pro krátkodobé stání (obvykle 1 až 3 dny) obytných automobilů a obytných přívěsů, které je vybaveno potřebnou servisní technologií. Servisní technologie zahrnuje výlevku chemického WC, výpusť odpadní vody, elektrické přípojky, vodovodní přípojky, případně technologii pro automatizovaný výběr poplatků za stání a využití servisní technologie.

Typy podporovaných projektů :

 1. vybudování karavanového stání včetně související servisní technologie, minimální velikost karavanového stání musí být pro 2 karavany (minimální rozměr jednoho místa pro obytné auto 9 × 5 m a pro obytný přívěs 18 × 5 m).
 2. rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektro přípojky, osvětlení, apod.);
 3. rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
 4. rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu/karavanového stání, informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě; osazení dopravních značek, vybudování nebo modernizace osvětlení
 5. propagace kempu/karavanového stání.

 1. Milan Štrobach avatar

  Dobrý den. Mám pozemek na Šumavě a již delší dobu uvažuji o parkování pro karavany. Dobré by byly i nějaké dotace. Nevím ale na koho se konkrétně obrátit.

  To se mi líbí

  1. Martin Strimpfl avatar

   Pokud máte projekt či nějak zpracovaný záměr, tak Plzeňský kraj asi bude mít dotační program zkraje příštího roku. Jihočeský pak má také, zatím sice na příští rok žádný není, ale zrovna tento kraj je v téhle oblasti velmi aktivní. Při zveřejnění každého takového dotačního titulu lze všechny pokyny k podání i jméno odpovědného úředníka najít na stránkách úřadu, některé kraje pořádají i semináře (často online) pro zájemce, kde se lze s problematikou a požadavky seznámit a klást i otázky.

   Informace o problematice lze pak najít třeba v dalších článcích na toto téma na těchto stránkách, popřípadě na stránkách Asociace kempovaná a karavanigu, https://akkcr.cz/, jejíž se můžete i stát členem.

   To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

%d blogerům se to líbí: