Nocování a kempování v Rakousku, zákaz kempování

Rakousko: přenocování v obytném autě

Komentářů:

12

Aktualizace: přidán Schladming ve Štýrsku

Při čtení různých stručných průvodců a shrnutí na téma divoké kempování narážím na to, že se v nich obvykle míchají pojmy. Pod divokým kempováním se tak myslí jak stavba stanu mimo kemp tak i přenocování v obytném autě a mezi těmito činnostmi se nijak nerozlišuje. To pak vede k závěrům, že i nocování v obytném autě na parkovišti je v dané zemi či oblasti zakázané. Ovšem ne vždy tomu tak musí být. O pravidlech v jednotlivých spolkových zemích Rakouska pak pojednává tento článek.

 1. Přenocování nebo kempování?
  1. Přehled právní úpravy v Rakousku pro kempování obecně
 2. Přenocování a kempování v obytném autě dle spolkových zemí
  1. Mapka pro základní rychlý přehled pravidel pro přenocování
  2. Spolkové země detailněji
   1. Burgenland
   2. Vídeň
   3. Dolní Rakousko
   4. Horní Rakousko
   5. Štýrsko
   6. Korutany
   7. Salzbursko
   8. Tyrolsko
   9. Vorarlbersko
 3. Závěr

Upozornění: níže uvedené informace a shrnutí vyjadřují mé subjektivní pochopení daných nařízení, vyhlášek a zákonů. Všechny informace je nutné brát tedy tak, že jsou podávány v nejlepší možné víře a snaze, nicméně nemusí být zcela správné a úplné.
Pokud máte jiné zkušenosti, byli jste vykázáni či dostali pokutu, popřípadě jste podstoupili správní řízení v této věci, neváhejte připojit svůj komentář. Stejně tak i v případě, že máte jiný názor či výklad odkazovaných předpisů.

Přenocování nebo kempování?

Přenocování v obytném autě – pod tímto termínem rozumím odstavení obytného auta přes noc (tj. takzvaně od soumraku do úsvitu) na místě k tomu určeném (tj. parkoviště, plocha součástí pozemní komunikace) s možným přespáním uvnitř. Auto se povrchu dotýká jen koly. Nespouští se stabilizační nohy, nic se nevypouští (odpadní voda), neprovozují se žádná hlučná zařízení, nevytahuje se markýza, mimo vozidlo se nic z vnitřní výbavy nevykládá na delší dobu. Z pohledu nezávislého pozorovatele vozidlo parkuje stejně jako jakékoliv jiné motorové vozidlo. V některých spolkových zemích je kempování definováno jako „stavba stanů, karavanů a podobných mobilních ubytování mimo kempy„, z čehož je zřejmé, že pro splnění této definice musí být vyvinuta nějaká aktivita, nejde tak označit stojící zaparkované vozidlo na parkovišti či obdobné ploše, byť je toto vozidlo obytné.

Kempování s obytným autem – zpravidla jakékoliv chování nesplňující předchozí definici pro přenocování. Zjednodušeně lze říci, že na parkovištích nelze kempovat nikde, parkoviště je určeno jen k odstavení vozidla a je nepřípustné jeho jiné využití. Kempování lze tedy provozovat pouze na jiných plochách a zde nastupují různé regulace co můžete a nemůžete. Výslovně povolené kempování s obytným autem mimo plochy k tomu určení nenajdete asi nikde, v každé spolkové zemi jsou pak trochu jiné předpisy pro vjezdy a jízdu vozidel mimo běžné komunikace jako jsou lesní cesty, horské cesty, polní cesty a podobně. Zabývat se tedy divokým kempováním v kontextu obytného auta je trochu zbytečné, nemusí být přímo zakázáno, ale prakticky nelze s obytným autem na divoko kempovat legálně nikde v Rakousku. Předpisy některých zemí pak spíše řeší možnosti kempování se stanem, což je zcela něco jiného než cestování s obytným autem a tento článek se tímto způsobem ani nebude zabývat. Některé spolkové země jsou pak ke kempování v obytném autě mimo k tomu určená místa mírně vstřícnější, nicméně i zde je nutné zachovávat určitou míru a maximálně se snažit dodržovat místní předpisy či zvyklosti.

V Tyrolsku či ve Vídni, popřípadě i v některých místních vyhláškách v obcích Salzburska, je jako kempování označeno i pouhé přenocování v obytném voze či vozidle obecně. Přesto se tak děje, i řidiči na cestě si například potřebují odpočinout, přijedou třeba velmi brzo před otevřením kempů a podobně – záleží zkrátka na okolnostech. Je tedy možné, že vám stání přes noc i v těchto oblastech tzv. projde. Jednoznačně je ale nutné uposlechnout případnou výzvu k odjezdu a zbytečně neprovokovat zasahující orgán k udělení pokuty. S udělením pokuty je zejména v Tyrolsku spojená jistá byrokracie a tu nemají rádi ani místní ochránci pořádku – pokuty za nocování v Tyrolsku neukládá policie, ale horská služba. Ostatně její pracovníci si každoročně stěžují v článcích v tisku na přetížení.
Navzdory zákazu k přenocování v Tyrolsku mimo oficiální místa dochází, zejména v sezóně a to především občany NSR. Částečnou příčinou je i velmi přísný zákon o kempování, který prakticky znemožňuje vznik dalších či alternativních možností stání.

Přehled právní úpravy v Rakousku pro kempování obecně

Obecné předpisy o kempování, kempování v otevřené krajině a horských oblastech lze pak nalézt v přehledu rakouské legislativy na této stránce. Google překladač si s tím hravě poradí a překládá text na stránce velmi srozumitelně. Výhodou stránky je pak její častá aktualizace, předpisy ve spolkových zemích se občas drobně mění a na dané adrese jsou k nalezení zpravidla nejpozději do několika týdnů od jejich přijetí.

Přenocování a kempování v obytném autě dle spolkových zemí

Mapka pro základní rychlý přehled pravidel pro přenocování

Na následujícím obrázku je přehledná mapka Rakouska, kde je situace ohledně přenocování v jednotlivých spolkových zemích vyjádřena pomocí příslušné barvy. Pro lepší pochopení významu barev je dobré si přečíst i stručný souhrn pravidel pod mapkou.

Spolkové země detailněji

Vyjádřit situaci a pravidla v každé spolkové zemi může být trochu zkreslující, připojuji tedy i jejich seznam sumarizující pravidla v té které zemi a odkaz na zdroje, tedy relevantní zákony a předpisy:

Burgenland

Přenocování možné pokud obytné auto stojí na parkovišti, zejména v zastavěné oblasti. Na parkovišti mimo zastavěnou oblast je možný konflikt s § 12 zákona o ochraně přírody, který zakazuje parkování obytných přívěsů nebo obytných aut mimo úředně schválená místa. Zde by záleželo na výkladu, dle mého názoru je značené parkoviště z tohoto zákazu vyjmuto.

Divoké kempovánízakázáno, lze kempovat pouze na místech k tomuto účelu určených.

Možné postihy: porušení je správní delikt s možností pokuty do 2.200 euro a nebo odnětím svobody na dva týdny

Zdroj: zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o kempech a mobilních přístřešcích

Vídeň

Zakázáno odstavení obytného vozu a jeho využití k pobytu a přespání. Využijte stání a nebo jeden z kempů.

zdroj: Nařízení města Vídně o zákazu kempování (vyhláška o kempování z roku 1985)

Možnosti stání:

 • Reisemobil-Stellplatz, otevřeno celoročně, cena 22 euro bez elektřiny, 25 euro s elektřinou, jen servis 5 euro
 • kemp Neue Donau, otevřen zpravidla od poloviny dubna do konce září, cena pro rodinu 2+2 s elektřinou od 41 do 51 euro dle sezony
 • kemp Wien West, otevřen zpravidla celoročně, cena pro rodinu 2+2 s elektřinou od 41 do 51 euro dle sezony

Dolní Rakousko

Přenocování možné pokud obytné auto stojí na parkovišti či na obdobné ploše. Na zelených plochách (popřípadě plochách neoznačených jako parkoviště) mimo zastavěnou oblast je možný konflikt s ustanovením § 6, odst. 3 zákona o ochraně přírody. Samozřejmě jen v případě, že tyto plochy nejsou kempy.

Divoké kempování je tedy zakázáno

Možné postihy: porušení je správní delikt s pokutou do 14.500 euro nebo odnětím svobody až na 6 týdnů

Zdroj: zákon o ochraně přírody a zákon o kempech

Horní Rakousko

Přenocování možné, pokud obytné auto stojí na parkovišti a není zde zákaz. Obec může svoji vyhláškou i nocování na parkovišti zakázat. Novelizované znění zákona o cestovním ruchu v § 70 definuje jako kempování i pobyt či parkování přesahující 90 minut během tří hodin, nicméně se toto primárně vztahuje k místu, které lze označit jako kemp, či obdobné zařízení.

Divoké kempování – je výslovně zakázáno na zelených plochách mimo uzavřenou městskou oblast, v chráněných oblastech přírody a krajiny, v 500 m širokém pásu kolem všech jezer, v 200 m širokém pásu podél břehů řek Dunaj, Inn a Salzach a v 50 m širokém pásu podél břehů ostatních řek a potoků (§9 -10 ochrana přírody).

Možné postihy: porušení je správní delikt s pokutou do 3.000 eur, v případě porušení ochranných oblastí až 35.000 eur

Zdroj:  zákon o cestovním ruchu , zákon o ochraně přírody a krajiny

Štýrsko

Přenocování možné , není nijak přímo a doslovně zakázáno či nějak omezeno. Přesto existuje výjimka, viz Schladming níže.

Divoké kempování – nezakázáno, ovšem mimo parkoviště a podobné plochy při stání delším než tři dny vyžaduje stavební povolení zjednodušeným postupem (§ 20 Štýrského stavebního zákona). V chráněných oblastech platí přísnější pravidla, která kempování omezují a podmínky se mohou blížit nocování.

Schladming – v oblasti je zakázáno vyhláškou nocování v obytných autech (i přívěsech, stanech a čemkoliv podobném), viz zde

Korutany

Přenocování možné, pokud obytné auto stojí na parkovišti, zejména v zastavěné oblasti. §15 zákona o ochraně přírody sice zakazuje parkování ve volné krajině, ale toto omezení se dle mého názoru nevztahuje na parkoviště či pozemní komunikace, viz § 14 zákona

Divoké kempování – obecně zakázáno v otevřené krajině mimo schválená místa, na soukromých pozemcích je pak nutný souhlas jeho majitele.

Zdroj: korutanský zákon o ochraně přírody

Salzbursko

Přenocování možné, ale jednotlivé obce jej mohou zakázat. Jako kempování je definováno i „stavění“ obytného auto či přívěsu. Je tedy nutné vyvarovat se spouštění stabilizačních nohou apod. , tedy čehokoliv mimo běžné parkování.

Divoké kempování – může být zakázáno obcemi. Známé zákazy:

Zdroj: zákon o kempech

Tyrolsko

Přenocování zakázáno – jako kempování je definováno i přenocování osob v obytném autě (§  2 zákona o regulaci kempování). Kempování mimo kempy či podobné místa je pak zakázáno. Nicméně pokud vás chytnou, musí vás nejprve vykázat a to v pro vás srozumitelném jazyce.

Divoké kempování – zakázáno

Zdroj: zákon o regulaci kempování v Tyrolsku 

Vorarlbersko

Přenocování možné, ale obce mohou vydat vlastní předpis, viz § 14 zákona o kempech a omezit „stavění“ stanů, karavanů a podobných mobilních ubytovacích zařízení.

Divoké kempování – víceméně povoleno mimo lesy. Ale pozor na zákony o ochraně přírody a na ně navazující předpisy. Byť zmiňují například obytný přívěs (wohnwagen), šlo by je vztáhnout i na obytná auta. Na místa vhodná ke kempování se tedy často nejde autem legálně dostat.

Zdroj: zákon o kempech, zákon o ochraně přírody a rozvoji krajiny, nařízení o přírodní rezervaci Fohramoos v Dornbirnu a Schwarzenbergu

Závěr

Poznávání Rakouska tak, že každou noc přespíte v obytném autě na jiném místě, není až takový problém, jak by se mohlo zdát při letmém čtení některých článků. Je ovšem nutné sířit se s tím, že nějaký zákaz občas asi porušíte, zejména pokud vyhledáváte spíše oblasti ve spolkových zemích více na západ.

V první řadě je vhodné být nenápadný, ostatně známé rčení „co oči nevidí, srdce nebolí“ lze vztáhnout i na karavaning – co oči místních nevidí, to policii nezajímá. Samozřejmostí je maximální ohleduplnost, po stání by po vás nemělo nic trvanlivějšího zůstat, odpadů je nutné zbavovat se jen na vhodných místech. S policií a nebo obdobným orgánem se nikdy nehádejte „o svých právech“, takový spor je na místě velmi obtížné vyhrát a pokud jste vyzváni k odjezdu, učiňte tak. Slušné, vstřícné a věcné vystupování se v těchto případech vyplatí.

Zkrátka buďte nenápadní, chovejte se ohleduplně a vyvarujte se pokud možno čehokoliv, co by šlo považovat za kempování.

 1. Díky za užitečné info !

  To se mi líbí

 2. Nech idú matery do piče

  To se mi líbí

  1. Martin Strimpfl avatar
   Martin Strimpfl

   Asi ne zcela chapu smysl, ale i tak bych poprosil o vecnejsi vyjadrovani a pokud mozno vyvarovat se sprostych slov. Pokud tedy nejsou nutne.

   To se mi líbí

  2. Jako kempování je definováno stavění….tím je ale pak myšleno i zastavení např na parkovišti u lanovky během dne? Nebo je nějak regulované stání přes den? Děkuji

   To se mi líbí

   1. Martin Strimpfl avatar
    Martin Strimpfl

    stavění – něco se staví, buduje, v článku před přehledem stavu v jednotlivých zemích je to vysvětleno „V některých spolkových zemích je kempování definováno jako „stavba stanů, karavanů a podobných mobilních ubytování mimo kempy„, z čehož je zřejmé, že pro splnění této definice musí být vyvinuta nějaká aktivita, nejde tak označit stojící zaparkované vozidlo na parkovišti či obdobné ploše, byť je toto vozidlo obytné.“.

    Zastavit i stát na parkovišti (tj. uvést vozidlo do klidu) samozřejmě můžete, je to významově jiná činnost (v článku je pro použit termín parkování)

    To se mi líbí

  3. Díky!
   Nejdůležitější je zbytečně neprovokovat. Množství spáčů na parkovištích v Alpách napovídá, že se žádné cílené policejní zátahy neprovádí.

   To se mi líbí

 3. Samosebou , slušné chování je první předpoklad všech karavanistů ve všech zemích a daná pravidla
  Každé země se musí dodržovat.

  To se mi líbí

 4. Parádně napsané, Martine.

  To se mi líbí

 5. Užitečné informace, děkuji.

  To se mi líbí

 6. díky kamaráde 🙂

  To se mi líbí

 7. Iva panchartkova avatar
  Iva panchartkova

  Obytnym autem opravdu povazuji jen oficialni obytna auta a nebo i dodavku, do ktere obcas hodime matraci a spime v ni na ceste?
  Vloni jsme prespali v Rakousku cestou do Dolomit, celkem jsem mela strach, ale zadny problem jsme nemeli. Ale vim, ze Rakusaci jsou na to dost vysazeny. Radi bychom vyrazili do Rakouska dodavkou na par dni i tohle leto….

  To se mi líbí

  1. Předpisy se oproti loňsku nijak nezměnily. Co je a není obytné auto, respektive na co se zákon vztahuje, je různé v každé spolkové zemi či dokonce obci tj. někde řeší přenocování obecně a někde zmiňují jen obytné auto či přívěs jako takové. Věnoval bych pozornost závěru, tam to shrnuji snad nejvýstižněji, co to jde a platí to i pro spaní v běžném autě.

   To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

%d blogerům se to líbí: