Jak na bezKempu bez problémů – vyjádření služby i stanoviska úřadů

V návaznosti na předchozí článek služba bezKempu poskytla toto vyjádření:

Co se týče poplatků, o změně víme, bohužel jsme změnu opomněli na webu aktualizovat. Aktualizaci provedeme v násled. dnech.

Co se týče našeho oficiálního vyjádření ke článku, tak se musíme držet toho co uvádíme na našich stránkách, tedy :

Posouzení otázky, zda musíte mít k přenechání pozemku k dočasnému užívání živnostenské oprávnění záleží na konkrétních okolnostech a na posouzení příslušného správního orgánu. Obecně platí, že rozlišovacím znakem mezi nájmem (na který není potřeba živnostenské oprávnění) a ubytováním, resp. ubytovací službou (na které je třeba živnostenské oprávnění), je mimo jiné to, zda dochází k poskytování dalších služeb, jako je např. úklid, možnost stravování, výměna povlečení apod. Otázku, zda potřebujete k přenechání pozemku k dočasnému užívání však doporučujeme vždy konzultovat s příslušným živnostenským úřadem.

Vyjádření je pouze k problematice živností, nikoliv k zdanění příjmů. Původní článek ale nebyl psán a publikován bez alespoň základního ověření faktů a získání stanovisek dotčených správních orgánů. Jak již bylo minule zmíněno, v dané věci jsou příslušné jak finanční úřady, tak živnostenské. Oba typy úřadů byly osloveny, a to primárně na své řídící či rozhodovací úrovni. V případě financí to tak byla Finanční správa a v případě živností pak krajské, tedy nadřízené, živnostenské úřady. Dále odbor živností Ministerstva obchodu a připojena jsou i rozhodnutí soudů v obdobné záležitosti.

Výsledkem je hodně textových informací, ale vše podstatné je shrnuto v Závěru na konci. Stanoviska byla shromažďována v uplynulých dvou měsících. Dotazy byly laděny co nejobecněji, tak aby stručně vystihli charakter a princip služby.

Odpovědi v tomto článku jsou krácené. Snažil jsem se je upravit tak, aby nedošlo ke zkreslení obsahu a smyslu, ale pro jistotu jsou ve svém plném znění všechna vyjádření citovaná v tomto článku ke stažení zde:


Stanoviska správních orgánů

Dotaz na Finanční správu

Ještě jednou raději upozorňuji, že Generální finanční ředitelství, které poskytlo odpověď na otázku, není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž k poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech. Nicméně ve své odpovědi potvrzuje jen dříve uvedené skutečnosti:

Otázka

Pokud bych na svém pozemek nabízel místa k pronajmutí a to pro stan či obytné auto, přes internetovou platformu – bude se jednat o příjem daněný jako nájem nebo jako ubytovací služba? Účtovaná cena bude v závislosti na tom, jestli je to stan, přívěs nebo obytné auto cena za místo a dále podle počtu osob.

Odpověď

(zkrácená verze)

K Vašemu dotazu prvotně uvádíme, že z pohledu správného zařazení do příslušné kategorie příjmů, tak jak je definuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je nezbytná informace, zda budete pronájem nabízet soustavně nebo se bude jednat o jednorázovou činnost.

Z Vašeho dotazu spíše vyplývá, že nabídku hodláte zveřejnit na neomezený časový úsek případně omezený letní sezónou) a pronájem pak bude probíhat podle skutečného zájmu občanů případných zájemců o přenocování). V takovém případě se z pohledu zákona o daních z příjmů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (dále jen živnostenský zákon) jedná o soustavně vykonávanou činnost, ke které je podle živnostenského zákona zapotřebí živnostenského listu a takováto činnost je potom zařazena do příjmů ze samostatné činnosti podle ust. § 7 zákona o daních z příjmů.

Z pohledu živnostenského zákona se jedná o činnost podřazenou pod „Ubytovací služby“ (příloha č. 4 živnostenského zákona), přičemž obsahová náplň této činnosti zahrnuje i poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna). Ubytování v kempech a tábořištích zahrnuje poskytování ubytování v kempech, kempech pro přívěsy, rekreačních kempech a táborech rybaření a lovu pro krátkodobý pobyt návštěvníků, dále poskytování prostoru a zařízení pro rekreační vozidla a také ubytování v jednoduchých táborových zařízeních pro umístění stanů nebo spacích pytlů. Kemp je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stan, obytný přívěs, obytný automobil, maringotka apod.). Pod tyto služby lze zahrnout i táboření, což je souhrn činností, které umožňují pobyt ve volné přírodě spojený s možností přenocování. Táboření obvykle může být spojeno s postavením stanu nebo jiného přístřešku. Z pohledu živnostenského zákona také není rozhodující, zda pronajímaná plocha bude ohraničená (oplocená) nebo bude volně dostupná.

Na otázku, zda jsou kempy a tábořiště sportovní nebo ubytovací zařízení, lze spolehlivě odpovědět pouze tak, že kempy a tábořiště jsou ubytovacím zařízením, konkrétně jsou tato zařízení zařazena do kategorie ostatních ubytovacích zařízení.

Skutečnost, zda budou v souvislosti s uvedenou činnosti poskytnuty i další doplňkové služby není pro zařazení příslušných příjmů rozhodující. Je faktem, že např. obytná auta nemusí žádné doplňkové služby (elektřina, voda, sociální zařízení) vůbec potřebovat. Na druhou stranu upozorňujeme, že takováto soustavně vykonávaná činnost musí splňovat podmínky a nařízení ostatních zákonů a předpisů (např. hygienických) a je nutné se s nimi z Vaší strany seznámit a vypořádat.

Také Vámi popsaná skutečnost o stanovení ceny za službu jednoznačně vypovídá o tom, že rozhodující bude příslušná věc určená v daný moment na ubytování a přespání (stan, obytné auto, přívěs) a počet ubytovaných osob.

Na základě uvedených skutečností lze dojít k závěru, že Vámi plánovaná poskytovaná činnost bude provozování ostatních ubytovacích zařízení. Činnost bude vykonávána živnostenským způsobem, tj. soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, což svědčí o zařazení příslušných příjmů do příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů.


Dotaz na Živnostenské úřady

Podobný dotaz byl zaslán i na nadřízené Krajské živnostenské úřady, spolu se stanoviskem FS. Oslovovat všechny místně příslušné úřady by ale bylo zdlouhavé a víceméně je to jedno – stačí první spor a k této otázce se budou muset vyslovit nadřízené orgány. Ale musím upozornit, že místně příslušné živnostenské úřady jsou ty, které primárně rozhodují. Jen by měli rozhodovat v souladu s legislativou, neboť pokud službu bezKempu považují za pronájem…..tak asi uniká příslušným úředníkům smysl a účel zavedení této výjimky. Ale i to už rozebral soud.

Pro jednoznačné zařazení do ubytovacích služeb se vyslovila převážná část krajů, například Karlovarský, Olomoucký, Moravskoslezský, Plzeňský či Zlínský.

Naopak jednoznačné zařazení popsané činnosti jako pronájem zastává jen jediný kraj, Jihomoravský.

A zbytek oslovených krajů je ve formulaci umírněnější – Jihočeský, Královehradecký, Středočeský kraj, Ústecký kraj a kraj Vysočina. I tak ale spíše radí z hlediska procesní opatrnosti volit cestu živnosti a nebo konzultovat místní situaci s místně příslušným živnostenským úřadem.

Níže je uvedeno pouze zkrácené znění jednotlivých odpovědí. Dovolil jsem si vyjmout pouze podstatné věci ze sdělení – uveřejnění plných textů by vedlo k značné nepřehlednosti příspěvku.

Otázka

Obracím se na vás s dotazem, zda budu potřebovat živnostenské oprávnění v případě, kdy bych měl pozemek a ten nabízel celý nebo zčásti k pronajmutí na den či dva, případně na víkend  a to jako místo pro stan či obytné auto, přes internetovou platformu. Účtována cena by závisela na tom, jestli osoba postaví na pozemku stan, přívěs nebo obytné auto a dále podle počtu osob.

Obrátil jsem se již na Finanční správu a ta mi sdělila, že se dle jejího výkladu jedná o podnikání a příjmy je tak nutné zdaňovat jinak než příjem z pronájmu. Za službu se považuje dle ní i poskytnutí místa na přespání v obytném voze a to dle oddílu 55 v klasifikaci produkce CZ-CPA (poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny, ). V příloze posílám jejich vyjádření ve formátu pdf.


Odpovědi

Karlovarský kraj

… pokud budete Vámi uvedenou činnost provozovat vlastní jméno, nikoliv ojediněle, nýbrž nepřetržitě či opakovaně a touto činností budete pro sebe generovat nějaký zisk, jedná se o provozování živnosti, nejspíše živnosti volné, obor činnosti „Ubytovací služby“.

Jihočeský kraj

Z výkladové praxe lze dovozovat, že krátkodobé pronajímání pozemku nebo jeho části na dobu jednoho nebo dvou dnů, případně víkendu, různým zákazníkům za účelem využití místa pro postavení vlastního stanu nebo přespání ve vlastním obytném autě, by mohlo naplňovat znaky provozování služeb tábořiště, případně kempu a tedy provozování ubytovacího zařízení.

Jsme toho názoru, že ve Vámi uváděném případě by se mohlo jednat o provozování živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (obor činnosti č. 55 Ubytovací služby).

Olomoucký kraj

Pronájem nemovitostí, který je vyloučen jako živnost ze živnostenského zákona (§3), na rozdíl od poskytování ubytovacích služeb představuje poskytnutí nemovitosti dlouhodobějšího charakteru (měsíce/roky), a to zejména za účelem bytových potřeb nájemce. Nájemce se tak dle ustanovení §2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zavazuje pravidelně platit nájemné a pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává věc/nemovitost k jeho dočasnému užívání.

….S odkazem na výše uvedené, je zdejší úřad toho názoru, že činnost, při které hodláte nabízet pozemek celý nebo zčásti jako místa pro stavbu stanu, parkování obytného auta nebo auta s přívěsem odpovídá činnosti ubytovacích služeb a tato činnost je zařazena dle živnostenského zákona do živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti „ 55 – Ubytovací služby“.

Královohradecký kraj

…posouzení otázky, zda musíte mít k přenechání pozemku k dočasnému užívání živnostenské oprávnění záleží na konkrétních okolnostech a na jejich posouzení místně příslušným správním orgánem. Obecně platí, že rozlišovacím znakem mezi prostým nájmem (na který není potřeba živnostenské oprávnění) a ubytováním, resp. ubytovací službou (na které je třeba živnostenské oprávnění), je mimo jiné to, zda dochází k poskytování dalších služeb, jako je např. úklid, odvoz odpadků, využívání sociálního zařízení, možnost stravování, napojení na sítě, výměna povlečení apod. Proto otázku, zda potřebujete ve Vašem případě k přenechání pozemku k dočasnému užívání způsobem který popisujete ve svém dotazu živnostenské oprávnění, doporučujeme vždy konzultovat s příslušným živnostenským úřadem, který je znalý místních poměrů a konkrétní situaci posoudí. Tento úřad je příslušný i k provedení případné kontroly Vašeho podnikání.

Středočeský kraj

V obecné rovině lze říci, že krátkodobé pronajímání pozemku nebo jeho části na dobu jednoho nebo dvou dnů, případně víkendu mnoha různým zákazníkům (pravděpodobně bez uzavřené nájemní smlouvy ve smyslu ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) za účelem postavení jejich vlastního stanu, nebo přespání v jejich vlastním obytném autě by mohlo naplňovat pojem provozování služeb tábořiště, případně i kempu (s ohledem na rozsah poskytnutých nezbytných a doplňujících služeb), a tedy provozování ubytovacího zařízení.

Místní úřad se proto, vzhledem k shora uvedenému a s přihlédnutím k hledisku procesní opatrnosti, přiklání k názoru, že by bylo vhodné uvážit oznámení provozování živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Ubytovací služby.

Moravskoslezský kraj

Živností není „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“. O pronájem ve smyslu ust. § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o závazek pronajímatele, který na základě nájemní smlouvy přenechá k dočasnému užívání věc (nemovitost) a nájemce se zavazuje pravidelně platit nájemné. Jedná se tedy o dlouhodobý pronájem (jako příklad lze uvést pronájem pozemku zemědělskému podnikateli k pěstební činnosti apod.)

Vámi popisovaná činnost – pronájem pozemku pro stan nebo auto, kdybyste účtoval cenu, jak je výše uvedeno, spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti č. 55 Ubytovací služby“

Plzeňský kraj

Pokud budete svůj pozemek nabízet celý nebo zčásti k pronajmutí na den či dva, případně na víkend, a to jako místo pro stan či obytné auto, přes internetovou platformu, a účtovaná cena by závisela na tom, jestli osoba postaví na pozemku stan, přívěs nebo obytné auto, a dále podle počtu osob, jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o obor č. 55 – Ubytovací služby – živnosti volné a nikoliv o pronájem. Tento náš názor opíráme zejména o posuzování znaků, podle kterých je rozlišován pronájem od ubytovacích služeb, přičemž se považuje za nejdůležitější časový úsek poskytování.
Za tzv. „holý pronájem“, který je dle § 3 ze živnostenského zákona vyloučen jako neživnost, je považován závazek pronajímatele na základě nájemní smlouvy přenechat k dočasnému užívání věc (nemovitost) a nájemce se zavazuje pravidelně platit nájemné podle ustanovení §2201 a dalších občanského zákoníku (dále jen OZ). Jedná se tedy o pronájem dlouhodobějšího charakteru (měsíce, roky).

Kraj Vysočina

Obsahové náplně živností jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Obsahová náplň oboru činnosti živnosti volné č. 55 „Ubytovací služby“ je: „Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci.“, přičemž výčet ubytovacích zařízení je deklaratorní, nikoliv taxativní.
Z výše uvedeného vyplývá, že na Váš dotaz nelze bez znalosti konkrétního případu jednoznačně odpovědět.

Jihomoravský kraj

Rozhodujícím kritériem při provozování ubytovacích služeb jsou právě jmenované služby, a to jiné než základní, přičemž za základní jsou považovány voda a elektřina. Pokud budete nabízet i služby jiné, jedná se pak dle našeho názoru o provozování živnosti. Pokud byste část pozemku pouze pronajímal, byť krátkodobě, aniž byste zájemcům doplňkové služby nabídl, jednalo by se zřejmě o činnost, jež není, jak je shora deklarováno, živností.

Liberecký kraj

Z pohledu živnostenského práva záleží na posouzení, zda prováděná činnost naplňuje v souhrnu všechny znaky živnosti či nikoliv. Znaky živnosti jsou vymezeny v § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Pokud dojdete k závěru, že ano, pak je uvedená činnost živností volnou (viz příloha č. 4 živnostenského zákona) s oborem činnosti č. 55 Ubytovací služby, neboť hodláte zřídit na svém pozemku tábořiště, respektive budete pronajímat pozemek za úplatu ke krátkodobému ubytování. Pokud budete uzavírat se zájemci smluvní vztahy, posuzují se podle svého obsahu (viz § 555 občanského zákoníku). Pro patřičné pochopení šíře problematiky doporučuji seznámit se s obsahem rozsudku Nejvyššího správního soudu  ze dne 14.1.2020, č.j. 3 As 360/2017-35
Pokud budete provozovat živnost, je třeba pozemek ohlásit na živnostenskému úřadu jako provozovnu, přičemž podle § 17 odst. 4 živnostenského zákona jste jako podnikatel povinen mimo jiné zajistit, aby provozovna byla způsobilá k provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů, ve vašem případě budete dotčen zejména hygienickými předpisy (zajištění zdroje pitné vody, hygienického zázemí pro ubytované).

Zlínský kraj

V tomto případě jedná o poskytnutí pozemku na krátkou dobu pro rekreační účely. Poskytování prostoru a zařízení pro rekreační vozidla, umístění stanů či spacích pytlů je v rámci klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (bez ohledu na ne/poskytování služeb s ním spojených) zařazeno do oddílu č. 55 Ubytování, skupiny č. 55.3 Kempy a tábořiště. Z těchto skutečností je zřejmé, že se nejedná o pronájem nemovitosti, u něhož je jedním z hlavních znaků dlouhodobost a jiný účel než rekreace, ale o poskytování ubytovacích služeb. Ve Vámi popsaném případě se jedná o činnost, k jejímuž výkonu je potřebné živnostenské oprávnění pro výše uvedenou živnost.

Ústecký kraj

Vámi popsaná činnost, tj. krátkodobého pronajímaní pozemku nebo jeho části na den či dva, případně na víkend za účelem postavení stanu, umístnění obytného aute přes internetovou platformu, by mohla naplňovat činnost v oboru živnosti volné „ubytovací služby“, záleží na rozsahu poskytovaných nezbytných a doplňkových služeb. Z tohoto důvodu doporučujeme v rámci procesní opatrnosti ohlášení živnosti volné.

Jak ale bylo uvedeno, o rozsahu živnostenského oprávnění rozhoduje ten živnostenský úřad, u kterého byla živnost ohlášena


Ministerstvo – odbor živností

Vrchním orgánem veřejné správy v oblasti živností je Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností. I tomu byl poslán stejný dotaz, z obšírné odpovědi pak jsou rozhodující tyto části (odpověď je opět z důvodů přehlednosti zkrácena na podstatnou část tak, aby nedošlo ke zkreslení obsahu):

K Vašemu dotazu týkajícímu se toho, zda budete potřebovat živnostenské oprávnění v případě pronájmu pozemku nebo jeho části pro stan či pro obytné auto za účelem krátkodobého ubytování osob v těchto objektech, uvádíme následující
Pokud dochází k poskytování opakovaně krátkodobého ubytování, v daném případě ve vlastních stanech nebo obytných vozech na pozemku nebo jeho části poskytovaného cizí osobou, nejedná se o pronájem, nýbrž o provozování ubytovacích služeb v režimu živnostenského zákona.
Nad rámec uvedeného sdělujeme, že v případě poskytování pozemku k umístění vozidla nikoliv za účelem jeho využití k ubytování, nýbrž pouze k jeho dlouhodobému parkování, lze dle našeho názoru v tomto případě hovořit o pronájmu pozemku.
Živnost volnou je možné ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě. Správní poplatek za
ohlášení živnosti (při vstupu do podnikání) činí 1.000,- Kč.


Soudní rozhodnutí – Nejvyšší správní soud a Ústavní soud

V odpovědi Libereckého kraje je zmíněno i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 3 As 360/2017. Ten rozhodoval ve věci pronájmu rekreační chaty, kde potvrdil dřívější rozhodnutí soudů ohledně rozdílů mezi pronájmem (pro který živnost není potřeba) a ubytováním (pro které potřeba je).

Je možné, že se jedná jen o můj subjektivní dojem, ale obávám se, že v případě nabídky bezKempu by soudy došly ke stejným závěrům za použití stejných argumentů jaké uvedly v rozsudcích (snad jen s poskytováním dalších služeb by mohla být potíž – ale jednak to nebylo ani rozhodujici, jednak i přivedení elektřiny či pitné vody na zemědělský pozemek či nabídka dodání dřeva službou je. A to musí být odhlédnuto již od dříve uvedeného faktu, že už jen poskytnutí místa pro rekreaci je službou) :

Výjimka obsažená v ustanovení § 3 odst. 3 živnostenského zákona má pak za cíl z činností, jež by jinak podléhaly obecné definici živnosti, vyloučit takové, které, i když z nich eventuálně rovněž plyne zisk, za soustavnou výdělečnou činnost ve smyslu výše uvedeném z důvodů hodných zvláštního zřetele považovat nelze. V případě písmene ah) se jedná o činnosti spojené zpravidla se správou vlastního majetku, konkrétně s pronájmy nemovitostí, především bytů a domů. Není ovšem racionální důvod, aby do výluky spadaly všechny typy pronájmu, žádoucí je to pouze u některých, v tomto případě u pronájmu, který se řídí ustanovením § 2235 a násl. občanského zákoníku a jehož charakteristickým znakem je zajištění bydlení.

Rozsudek NSS byl potvrzen i Ústavním soudem usnesením 736/2020. Ten mimo jiné v posouzení, kterým stížnost odmítl, uvedl:


Nelze souhlasit se stěžovatelem v tom směru, že zamýšlel-li zákonodárce rozlišit „pronájem nemovitostí“ od „ubytovacích služeb“ prostřednictvím účelu a dlouhodobosti, měl to v živnostenském zákoně výslovně vyjádřit. Uvedená argumentace je nedůvodná a neudržitelná, neboť ve svém důsledku popírá výklad práva soudy, který jim náleží. Výklad, který provedl Nejvyšší správní soud (vč. krajského soudu a správních orgánů), odpovídá všeobecně akceptovatelnému (doktrinálnímu) chápání institutů dotčených smluvních typů.


Závěr

Je zde tedy vidět, že zatímco finanční správa má ve věci poměrně jasno a zdanění příjmu by mělo podléhat § 7 zákona o daních z příjmů , tak krajské živnostenské úřady až tak jednoznačně jasno nemají. I když se většinově přiklání k názoru, že se jedná o živnost, podobně jako ministerstvo, respektive jeho příslušný odbor. Výslovně opačný názor je spíše výjimkou – zastává jej jen jihomoravský úřad, což tak nějak odpovídá i bezradnosti starosty v článku iDnes, kapitole Dvojí metr pro karavanová stání zmíněném v předešlém příspěvku (mimochodem, pokud to, co uvedl pan starosta ohledně odvádění poplatku z pobytu je pravda, tak si je i služba bezKempu vědoma charakteru jí poskytované služby – pokud si skutečně pronajmu pozemek, tak by takový poplatek odváděný majitelem nedával smysl)

Jednoznačný je pak názor ministerstva jako konečné autority v téhle oblasti státní správy. Za zvážení stojí i soudní rozhodnutí, byť se netýká přímo dané věci.

Nakonec je odpovědnost na pronajímateli, tedy majiteli pozemku, a na jeho zvážení je i to, jak bude nadále ve světle těchto informací dále postupovat. Služba bezKempu funguje jen jako inzertní server a případné problémy majitelů se správními orgány se jí přímo nedotknou. Samozřejmě je možné, že někdo jiný dostane zcela jiné odpovědi, zejména od místních živnostenských úřadů. Ostatně, podobné služby fungují i v okolních zemích, i když s jasným právním rámce. Některé tuzemské nabídky bezKempu by se ovšem vymykaly i z takových pravidel a byly by v těchto zemích považovány za kempy – například počet míst od jednoho poskytovatele bývá omezen na tři, je omezena doba využití apod. Pokud bych to měl vše nějak shrnout, tak asi takto – samozřejmě opět s upozorněním že se jedná o můj laický názor:

Služby jako bezKempu zprostředkovávají ve své stávající podobě ubytování. Poskytovatelé provozují ve většině případů tábořiště, měli by vlastnit živnostenské oprávnění, řídit se předpisy pro oblast ubytování a danit příjmy odpovídajícím způsobem.

Alternativou je pak upravit nabídku pozemku tak, jak je naznačeno v předešlém článku. Tedy tak, aby skutečně odpovídala definici a smyslu pronájmu dle našich zákonů . Nazývat uzavírané smlouvy nájemními stačit nebude – stávající pojetí a podoba služby nemůže nikoho přesvědčit o tom, že se jedná o nájmy pozemků a nikoliv o provozování tábořišť či mini kempů za účelem umožnění individuální rekreace. Vůbec nejlepší by pak bylo nastavení jasných pravidel v legislativě, které by formu tohoto způsobu táboření, či chcete-li pronájmu, upravily.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Začít s blogem na WordPress.com.

%d blogerům se to líbí: