Neveselé zprávy z Bruselu – a opět je čas zaslat svůj názor

Komentářů:

2

Před dvěma lety začal v EU proces, dávající šanci něco změnit ohledně limitu 3.500 kg pro obytné vozy. Postupně prošel dvěma koly připomínek a komise EU vypracovala a předložila k diskuzi i návrh nové směrnice. K té se nyní opět může každý vyjádřit. A pokud chcete podpořit zvýšení limitu pro obytné vozy, měli byste tak učinit. Návod je na konci článku.

 1. Trocha historie
 2. Zveřejněný návrh
  1. Základní pravidla bez změn
  2. Vozidla s alternativním pohonem do 4 250 kg
  3. Výjimka pro těžší vozidla
 3. Návrh už vyvolává reakce
 4. Co dělat?

Trocha historie

Komise EU chystala revizi směrnici o řidičských průkazech a v rámci této změny dala i šanci obyvatelům EU vyjádřit svůj názor na možnou úpravu či změnu pravidel.  Mnoho karavanistických sdružení proto požádalo své členy, aby svůj názor EU zaslali a pokud možno, vyslovili se pro zvýšení hmotnostního limitu na 4.250 kg či ještě více. O této iniciativě jsem informoval v článku Přeložení obytného vozu? Je šance něco změnit…..

První kolo připomínek nedopadlo až tak zle, byť validních připomínek bylo nakonec jen 2.213. Není to moc, ale ani úplně málo. Většina z nich byla z Německa, což vzhledem k velmi silnému zastoupení karavanistů nepřekvapilo, stejně jako počet ohlasů ze Švédska. Překvapivě hodně připomínek přišlo i z Itálie a Dánska. Ale šestá příčka Česka byla poměrně velkým úspěchem. A to se jednalo o pořadí podle absolutního počtu hlasů, při přepočtu přes počet karavanistů pak byl ohlas z České republiky jednoznačnou jedničkou. Více jsem o tom psal v článku Jak dopadly řidičské průkazy – hlasy z Česka překvapily

Záměr zvýšení hmotnostního limitu se tak dokázal dostat i do druhého kola. I zde byla možnost návrhy podpořit, nicméně proces byl již komplikovanější. Toto druhé kolo probíhalo před rokem a o složitosti procesu si jde udělat představu z článku Šance na změnu – o změně hmotnostních limitů se vážně uvažuje!.

Zveřejněný návrh

Včera tedy komise EU zveřejnila návrh změn včetně některých analýz a komentářů. Všechny dokumenty jsou dostupné zde, zatím pouze v angličtině. Při letmém přečtení je zřejmé, že žádná revoluce ohledně úprav hmotnosti se zatím nekoná. A pokud něco bylo zohledněno, byla to tzv. zelená politika. Pokud jsem v dokumentu něco zásadního ohledně zvyšování hmotnostních limitů pro držitele ŘP skupiny B přehlédl, samozřejmě to upravím, stačí upozornit v komentáři

Níže jsou uvedeny hlavní části návrhu nové směrnice z anglického originálu. V prvním sloupci tedy naleznete původní znění v angličtině, v druhém je pak strojový překlad téhož do češtiny. Jakmile vyjde i české znění návrhu, bude tento strojový překlad nahrazen.

Základní pravidla bez změn

Tady je první část textu, který se týká řidičských průkazů skupiny B:

Article 6 – 1.(c)(ii) – category B:

– motor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding 3 500 kg and designed and constructed for the carriage of no more than eight passengers in addition to the driver.

– motor vehicles in this category may be combined with a trailer having a maximum authorised mass which does not exceed 750 kg.

Without prejudice to the provisions of type-approval rules for the vehicles concerned, motor vehicles in this category may be combined with a trailer with a maximum authorised mass exceeding 750 kg, provided that the maximum authorised mass of this combination does not exceed 4 250 kg. Where such a combination exceeds 3 500 kg, Member States shall, in accordance with the provisions of Annex V, require that this combination only be driven after:
– a training has been completed, or
– a test of skills and behaviour has been passed.

Member States may also require both such a training and the passing of a test of skills and behaviour.
Member States shall indicate the entitlement to drive such a combination on the driving licence by means of the relevant Union code specified in Annex I, Part E.

Článek 6 – 1.(c)(ii) – kategorie B:

– motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg a konstruovaná a vyrobená pro přepravu nejvýše osmi cestujících kromě řidiče.

– motorová vozidla této kategorie mohou být spojena s přípojným vozidlem, jehož maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 750 kg.

Aniž jsou dotčena ustanovení pravidel pro schvalování typu dotčených vozidel, mohou být motorová vozidla této kategorie spojena s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti vyšší než 750 kg, pokud maximální přípustná hmotnost této soupravy nepřesahuje 4 250 kg. Pokud taková souprava přesahuje 3 500 kg, členské státy v souladu s ustanoveními přílohy V vyžadují, aby tato souprava byla provozována až po:
– byl dokončen výcvik, nebo
– absolvování zkoušky dovedností a chování.

Členské státy mohou rovněž vyžadovat jak takové školení, tak složení zkoušky dovedností a chování.
Členské státy vyznačí oprávnění k řízení takové soupravy v řidičském průkazu prostřednictvím příslušného kódu Unie uvedeného v části E přílohy I.

Je tedy zřejmé, že zde k žádné (zásadní) změně oproti současnému stavu nedošlo.

Vozidla s alternativním pohonem do 4 250 kg

Nicméně směrnice je delší a tak o kus dále lze najít toto ujednání, které zavádí možnost řídit vozidla s alternativním pohonem do hmotnosti 4.250 kg (a po dvou letech vlastnictví ŘP skupiny B). Zde si dovolím malou osobní poznámku, dopadlo to zatím přesně tak, jak jsem předvídal ve svých odpovědích na komentáře, které nechtěly zvýšení limitů podpořit, třeba s ohledem na bezpečnost: v obytném autě budeme nadále úzkostlivě dodržovat limit 3.500 kg a vedle projede stejná dodávka Fiat eDucato naložená na 4.250 kg.

Article 9 – 2.(h):

two years after a driving licence, granted for category B, was issued for the first time it shall be valid for driving the alternatively fuelled vehicles referred to in Article 2 of Council Directive 96/53/EC13 with a maximum authorised mass above 3 500 kg but not exceeding 4 250 kg without a trailer.

Článek 9 – 2.(h):

dva roky poté, co byl řidičský průkaz udělený pro skupinu B vydán poprvé, je platný pro řízení vozidel na alternativní pohon uvedených v článku 2 směrnice Rady 96/53/ES13 s maximální přípustnou hmotností vyšší než 3 500 kg, ale nepřesahující 4 250 kg bez přípojného vozidla.

Výjimka pro těžší vozidla

I tak ale směrnice rozšiřuje možnosti řízení těžších vozidel, ale zavedení těchto pravidel je zcela na členských státech, Navíc dle návrhu a znění to vypadá, že tato změna bude platit jen při řízení vozidel nějak využívaných sociálními službami (pečovatelské organizace, charity, nemocnice apod.) – ale zde upozorňuji, že je to jen můj výklad, s termíny „used as …. recreational area“ nebo co to jsou „social purposes“ si nevím úplně rady….

Article 9 – 4.(b):

Member States may authorise the driving on their territory of the following categories of vehicles:

vehicles of a maximum authorised mass exceeding 3 500 kg by drivers over 21 years old holding a driving licence granted for category B, at least two years after such a driving licence was issued for the first time , provided that all of the following conditions are met:

(i) those vehicles are intended to be used, when stationary, only as an instructional or recreational area;

(ii) that they are used by non-commercial bodies for social purposes;

(iii) they have been modified so that they may not be used either for the transport of more than nine persons or for the transport of any goods other than those strictly necessary for their purposes;

Článke 9 – 4.(b):

Členské státy mohou na svém území povolit řízení těchto kategorií vozidel:

vozidla o maximální přípustné hmotnosti přesahující 3 500 kg řidiči staršími 21 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro skupinu B, alespoň dva roky po prvním vydání takového řidičského průkazu, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: jsou splněny podmínky:

i) tato vozidla jsou určena k použití, když stojí, pouze jako výuková nebo rekreační oblast;

ii) že jsou využívány nekomerčními subjekty pro sociální účely;

iii) byly upraveny tak, že je nelze použít k přepravě více než devíti osob ani k přepravě jiného zboží, než je nezbytně nutné pro jejich účely

Návrh už si vysloužil několik připomínek, zdá se ale, že se v tom úředním jazyce příliš nikdo nevyzná. Je zde například názor z Německa:

Uvítal bych zvýšení váhové kategorie u řidičského průkazu B na 4250 kg, aby i mladší řidiči mohli řídit obytný vůz s přípustnou celkovou hmotností do 4250 kg.

Ovšem další názor svědčí o tom, že slova o alternativním pohonu byla přehlédnuta:

Pokud správně rozumím čl. 9 h) (str. 32 připravované nové směrnice), řidičský průkaz B by měl po 2 letech opravňovat i k řízení vozidel do 4 250 kg (bez přívěsu) – to je myslím velmi rozumné a aktuální regulace, protože ‚Bezpečná‘ obytná auta (již) nevystačí se současným hmotnostním limitem 3 500 kg.

Co dělat?

Pokud chcete podpořit změnu pro obytné vozy, je potřeba zaslat připomínku – neboť jak se z návrhu zdá, bude možné řídit s řidičským průkazem skupiny B těžší vozidla jen v případě, že jsou na alternativní pohon. Připomínka by měla být formulována nějak takto:

Žádám změnu Článku 9, odstavec 2.(h) návrhu (strana 32 ) a to tak , aby s řidičským průkazem skupiny B byla možnost řídit jakékoliv vozidlo (kategorie M1, tedy osobní vozidla, obytná auta) do hmotnost 4.250 kg, popřípadě zvýšení tohoto limitu až na 7.500 kg, a to bez ohledu na druh pohonu tohoto vozidla. Podmínka délky vlastnictví skupiny B může být ponechána, žádná další rozšíření a zkoušky by neměly být požadovány.

Čas na zaslání připomínek je do 27. dubna 2023 31. května 2023, seznam těch doposud došlých si lze zobrazit zde.

úvodní foto: Christian Lue on Unsplash

 1. som to dal aj po slovensky

  To se mi líbí

 2. Sem pro zvýšení limitu obytné vozidla

  To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

%d blogerům se to líbí: